Meddelande
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den viktigaste delen av den europeiska integritetslagstiftningen under de senaste tjugo åren. Den ersätter EU:s direktiv om dataskydd från 1995 (EU-direktiv 95/46/EG), stärker de rättigheter som enskilda personer i EU har över sina uppgifter och skapar en enhetlig lagstiftning om dataskydd i hela Europa.

Dess syfte är att skydda ”fysiska personers” rättigheter och friheter (dvs. levande individer) och att se till att deras personuppgifter inte behandlas utan deras kännedom och när det är möjligt ska de inte behandlas utan deras samtycke.

Box Technologies (Storbritannien och Norden) är leverantör av kundengagemangsteknik och ett helägt dotterbolag till Flytech Technologies, Taiwan.  Hos Box Technologies är våra kunders, leverantörers, anställdas och webbplatsbesökares integritet och säkerhet högsta prioritet, och Box Technologies åtar sig att skydda de uppgifter du delar med oss. Denna sekretesspolicy förklarar hur Box Technologies behandlar uppgifter som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera enskilda personuppgifter som samlas in och lagras.

Vilken information samlar vi in
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du interagerar med oss och våra produkter, och när du köper varor och tjänster från oss. De personuppgifter vi behandlar inkluderar:

Om du är kund eller leverantör av varor och tjänster;

 • ditt namn
 • ditt hem- eller arbetsadress, e-postadress och/eller telefonnummer
 • din jobbtitel
 • dina betalningsuppgifter, inklusive fakturerings-, leveransadresser och kreditkortsuppgifter när du gör inköp från oss
 • information som är relaterad till webbläsaren eller enheten du använder för att få åtkomst till vår webbplats
 • inspelningar av samtal du gör till vårt kundserviceteam
 • och/eller andra uppgifter du tillhandahåller oss

Om du är anställd;

 • ditt namn
 • din personliga e-postadress
 • dina personliga kontaktnummer
 • din anhörigas information (nödkontakt)
 • ditt födelsedatum
 • din hemadress
 • dina bankuppgifter
 • din jobbhistorik och annan information i ditt CV
 • din sjukdomshistoria
 • din utbildning
 • uppgifter om dina eventuella icke avtjänade (fängelse)straff
 • information för att bekräfta din identitet, t.ex. pass
 • information som är relevant för en eventuell urvalsprocess

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifterna som anges ovan för följande ändamål:

 • enligt vad som krävs för att upprätta och uppfylla ett avtal med dig, till exempel om du gör ett inköp från oss eller ingår ett avtal om att tillhandahålla eller erhålla tjänster. Detta kan omfatta att verifiera din identitet, ta emot betalningar, kommunicera med dig, tillhandahålla kundservice och arrangera leverans eller andra tillhandahållanden av produkter eller tjänster. Vi kräver dessa uppgifter för att kunna ingå ett avtal med dig och utan dem kan vi inte göra det;
 • för att följa gällande lagar och regleringar;
 • för att fatta rekryteringsbeslut
 • i enlighet med våra berättigade intressen att skydda Box Technologies berättigade affärsintressen och juridiska rättigheter, inklusive men inte begränsat till, användning i samband med juridiska krav, efterlevnad, reglerings- och undersökningsändamål (inklusive utelämnande av sådan information i samband med rättslig process eller tvister);
 • med ditt uttryckliga samtycke att svara på eventuella kommentarer eller klagomål som vi får från dig och/eller i enlighet med våra legitima intressen, inklusive att undersöka eventuella klagomål från dig eller från andra, om vår webbplats eller våra produkter eller tjänster;
 • vi kan övervaka eventuella kundkonton och tillhörande data, till exempel betalkortuppgifter för att förhindra, utreda och/eller rapportera bedrägerier, terrorism, felaktigheter, säkerhetsincidenter eller brott i enlighet med gällande lag och våra berättigade intressen;
 • under omständigheter där du kontaktar oss per telefon kan samtal spelas in i kvalitets-, utbildnings- och säkerhetssyfte, i enlighet med våra berättigade intressen; och

Vi kan också skicka dig direktmarknadsföring i relation till relevanta produkter och tjänster. Elektronisk direktmarknadsföring skickas endast när du har gett ditt samtycke till att få denna, eller (i de fall det är tillåtet) där du har fått möjlighet att välja bort den. Du kommer att fortsätta kunna välja bort elektronisk direktmarknadsföring när som helst genom att följa anvisningarna i relevant kommunikation.

Dela personuppgifter
Vi kan dela dina personuppgifter med våra dotterbolag för att behandla dem i syfte för administration inom koncernen och att leverera produkter eller tjänster där delar av dessa tillhandahålls av andra företag än de som du har direkt kontrakt med.

Vi kan också dela med dig av dina personuppgifter med följande tredje parter:

 • våra leverantörer, affärspartners och underleverantörer; och/eller
 • sökmotorer och webbanalytiker.
 • våra professionella rådgivare såsom våra revisorer och externa juridiska och finansiella rådgivare;
 • marknadsföringsbyråer om dessa har gått med på att behandla dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande;

Personuppgifter kan delas med myndigheter och/eller brottsbekämpande tjänstemän om detta behövs för ovanstående ändamål, om de är lagliga eller om det behövs för rättsligt skydd av våra berättigade intressen i enlighet med gällande lagar.

Personuppgifter kan också delas med tredje parts tjänsteleverantörer som kommer att behandla dessa på Box Technologies vägnar för ovanstående ändamål. Sådana tredje parter omfattar, men är inte begränsade till, leverantörer av produktunderhålls- och reparationstjänster och identitetskontroll.

Hur länge kommer vi att behålla dina personuppgifter
Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt och behåller bara de personuppgifter som är nödvändiga i förhållande till syftet. Vi är också skyldiga att behålla vissa uppgifter enligt lagen eller så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla lagstiftningskrav, lösa tvister, förhindra bedrägerier och missbruk, eller tillämpa våra villkor.

Om du är kund eller leverantör, behåller vi dina uppgifter så länge som du har avtal med oss och därefter under en tid som inte överskrider den som krävs enligt lagstiftningskraven.

Om du är en potentiell kund och du uttryckligen har samtyckt till att vi kontaktar dig, behåller vi endast dina uppgifter (i) tills du avbryter prenumerationen på vår kommunikation eller, om du inte har prenumererat, (ii) medan du interagerar med oss och vårt innehåll.

Var lagras mina personuppgifter
Alla personuppgifter som samlas in av Box Technologies lagras i säkra anläggningar och värdservrar i databaser som är relevanta för de produkter/tjänster som du har tillåtit oss att hålla dina personuppgifter för behandling.

Om du har gått med på att läggas till i vår databas för att få ytterligare produkt- och marknadsföringsinformation, lagras dina uppgifter säkert i vår SuperOffice CRM-databas.

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De kan också behandlas av personal som arbetar för Box Technologies eller Flytech Technologies i Taiwan eller en auktoriserad leverantör som arbetar utanför EES. I sådana fall kommer det andra landets dataskyddslagar att ha godkänts som lämpliga av Europeiska kommissionen eller andra tillämpliga garantier, eller överenskommen modellklausul för kontraktsöverföring över gränserna ska vara på plats.

Vilka är dina personuppgiftsrättigheter
Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa för vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter, klicka på knappen Avsluta prenumerationen på alla meddelanden som vi har skickat till dig eller kontakta oss.

När du har gett samtycke till oss att använda dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka det samtycket.

Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du meddela oss detta och be oss att korrigera eller komplettera dem.

Du har också rätt att begära att få en kopia av de personuppgifter som vi har om dig.

Om du har ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du eventuellt begära att vi begränsar hur vi använder dina personuppgifter tills ditt klagomål är löst. Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina personuppgifter (a) genom att återkalla ditt samtycke att använda dem; (b) om det inte längre är nödvändigt för oss att använda dina personuppgifter; (c) om du invänder mot att vi använder dina personuppgifter och vi inte har någon bra anledning att fortsätta använda dem; eller (d) om vi inte har hanterat dina personuppgifter i enlighet med våra skyldigheter.

Om du vill diskutera vår hantering av dina personuppgifter, skicka dina kontaktuppgifter till: Box Technologies, Unit 19-20 Thame Park Industrial Estate, Wenman Road, Thame, Oxfordshire, ENGLAND OX9 3XA; eller skicka e-post till salesadmin@boxtechnologies.com

Om du vill lämna in ett klagomål om hur vi har hanterat dina personuppgifter eller om vi vid något tillfälle inte har upprätthållit vår integritetspolicy för dina uppgifter har du rätt att kontakta vår ansvariga tillsynsmyndighet med information om ditt klagomål på dataskyddsmyndighetens kontor https://ico.org.uk/your-data-matters/

Håll dig informerad: Håll dig uppdaterad om uppdaterade riktlinjer. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar dataskyddsmyndighetens webbplats, som är den brittiska representanten inom EU:s arbetsgrupp: Artikel 29